Personvernerklæring

Personvernerklæring

Gyldig fra 10/06/2021

1. Generelt

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Way AS behandler personopplysninger som omhandler brukere av Way sine tjenester, herunder nettstedet way.no, Way elevapp, trafikksimulator og øvrig trafikkopplæring. Personvernerklæringen er også rettet mot alle andre som ikke er brukere, men som er interessert i å vite mer om oss eller som er leverandører/partnere av våre Tjenester. Daglig leder av Way AS er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i Way og kan kontaktes på vigdis.harsaker@way.no. Merk at andre selskaper også kan fungere som behandlingsansvarlig av dine personopplysninger dersom vi formidler slike personopplysninger til tredjeparter. I så tilfelle vil slike tredjeparter måtte anses som selvstendige behandlingsansvarlige og du vil måtte forholde deg til deres behandlingsmåte. Mer om formidling av slike personopplysninger til tredjeparter beskrives i del 6 under.

2. Juridisk grunnlag og formål

Way vil behandle personopplysninger relatert til deg som person i henhold til hva som beskrives i denne personvernerklæringen.

Vi behandler personopplysninger både om deg som er kunde, leverandør eller kommersiell partner, og deg som er nysgjerrig og vil vite mer om oss blant annet via vårt nettsted. Formålene med behandlingen er følgende:

 • Behandling av personopplysninger om våre brukere/kunder
(i) oppfylle den avtalen vi har med deg om å gi deg tilgang til våre Tjenester. Dette vil særlig gjelde for administrasjonen og forvaltningen av vårt kundeforhold, herunder for å kommunisere med deg og dine foresatte dersom du er under 18 år, gi deg nødvendig opplæring enten i bil eller ved bruk av trafikksimulatoren vår, oppfølging, fakturering, håndtere eventuelle reklamasjoner og tvister, samt undersøke din tilfredshet. Det juridiske grunnlaget for databehandlingen er personvernforordningen 2016/679 (GDPR) artikkel 6 (1) b.

(ii) oppfylle vår berettigede interesse i å lagre dine personopplysninger for å kunne forbedre oss og Tjenestene våre, jf. GDPR artikkel 6 (1) f. I interesseavveiningen har vi blant annet tatt hensyn til arten og omfanget av dine personopplysninger, hvorvidt du, ut fra den informasjonen som vi har gitt deg, med rimelighet kan forvente at dine personopplysninger brukes i forbindelse med vår tjenesteforbedring, samt vårt behov for å bruke dine personopplysninger for dette formålet.

(iii) sende ut informasjon om tilbud og markedsføringsmateriale, samt vurdere når det vil være hensiktsmessig å sende ut hvilken type materiale til deg i henhold til markedsføringsloven § 15. Vårt behandlingsgrunnlag for behandling av dine personopplysninger for dette formålet er GDPR artikkel 6 (1) f. I interesseavveiningen tar vi hensyn til de samme forholdene som nevnt ovenfor.
(iv) oppfylle våre rettslige forpliktelser ved å lagre noen av dine personopplysninger slik vi er pålagt etter loven, f.eks. iht. bokføringsloven når du bruker våre Tjenester, jf. GDPR artikkel 6 (1) c.

 • Behandling av personopplysninger om andre
Personopplysninger om andre slik som våre leverandører og partnere, herunder deres ansatte, vil primært bli benyttet til å administrere og forvalte vårt forhold med disse, herunder for å kommunisere og oppfylle våre avtaler med dem i henhold til GDPR artikkel 6 (1) f. Vi vil i noen tilfeller også være lovpålagt å behandle personopplysninger om andre slik som våre leverandører i henhold til GDPR artikkel 6 (1) c.

Der vi ikke har noe etablert forhold eller der vi ønsker å behandle personopplysninger for andre formål enn for å oppfylle våre avtaler eller rettslige forpliktelser, vil vi vurdere hvorvidt vi har en berettiget interesse i henhold til GDPR artikkel 6 (1) f for å gjøre det. I interesseavveiningen vil vi ta hensyn til de samme forholdene som nevnt ovenfor

Vi vil også kunne behandle personopplysninger om besøkende på vårt nettsted, der hvor vi har innhentet samtykke, jf. GDPR artikkel 6 (1) a, eller der vi mener vi har en berettiget interesse i henhold til GDPR artikkel 6 (1) f. Vi mener at vi har en berettiget interesse i å behandle dine personopplysninger ved f.eks. bruk av nødvendige informasjonskapsler og for å kunne besvare dine henvendelser, f.eks. der du ønsker en gratis prøvetime i trafikksimulatoren, der du ønsker å melde deg på Trafikalt Grunnkurs eller Klasse B trafikkopplæring.

Videre kan vi behandle personopplysninger om deg som ønsker å jobbe hos oss og som vil dele din CV og jobbsøknad med oss. Vårt behandlingsgrunnlag i løpet av rekrutteringsprosessen vil være GDPR artikkel 6 (1) b.

3. Hvordan og hvilke personopplysninger behandles av Way

Way kan behandle personopplysninger

 • Når du registrerer en bruker på vårt nettsted way.no og i Way elevapp.
 • Når du bruker våre Tjenester til å skrive inn / sende inn informasjon ved å fylle ut skjemaer, abonnere på notifikasjoner eller varsler, endre brukerprofil, og interagere med kundestøtte.
 • Når vi bruker informasjonskapsler ;
 • Når du interagerer med oss på andre måter, f.eks. på telefon eller ved fysisk oppmøte.
 • Når du bruker vår trafikksimulator og vi filmer din opptreden og dine reaksjoner under opplæringen.
 • Når du kjører bil og vi noterer dine prestasjoner under opplæringen.
Way AS behandler de følgende kategoriene av personopplysninger om deg:

Kontaktinformasjon

Gjelder alle som fyller ut et kontaktskjema på vårt nettsted og i våre lokaler, samt alle våre brukere:

 • Fornavn,
 • Etternavn,
 • Fødselsdato,
 • Telefonnummer,
 • E-postadresse,
 • Navn, fødselsdato, telefonnummer og E-postadresse til foresatt (hvis under 18 år)

Brukerinformasjon

Gjelder kun våre brukere:

 • Finansiell informasjon, herunder kredittkortnummer og andre kortnummer, kontonummer, personnummer, adresse og lokasjon, betalingshistorikk, og eventuelle kredittsjekker så lenge det er tillatt etter lov.
 • Opplæringsinformasjon, herunder informasjon om progresjon, prestasjon og betraktninger rundt opplæringen.
 • Trafikksimulatorinformasjon, herunder video av brukernes opptreden og reaksjoner i ulike trafikksituasjoner.
 • Lokasjonsinformasjon, herunder hvor du ønsker å bli hentet for kjøretimene dine.
Nettstedsinformasjon

Gjelder kun de som besøker vårt nettsted:

 • Adferdsmønster gjennom bruk av nettstedet way.no, slik som hvor lenge du har vært på vårt nettsted og hvilket nettsted du kommer fra, og
 • IP adresse(r) gjennom bruk av nettstedet way.no

Annen informasjon

Gjelder kun våre leverandører og partnere:

 • Ansattes kontaktinformasjon
 • Betalingsinformasjon for leveransen/partnerskapet.

Way behandler i utgangspunktet ingen særlige kategorier av personopplysninger (sensitive opplysninger), og vi oppfordrer deg til å ikke dele med oss slike opplysninger, med mindre du anser delingen absolutt nødvendig for å kunne gi deg tilgang til Tjenestene våre.

4. Oppbevaringsperiode og sikkerhet

Way vil ikke lagre dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle de formålene som er nevnt ovenfor.

Dette betyr at vi vil slette, alternativt anonymisere, dine personopplysninger så snart du har avsluttet kundeforholdet med oss, med mindre vi er pålagt etter gjeldende regelverk å oppbevare noen av dine personopplysninger lenger (f.eks. etter bokføringsloven).

Når du ber oss om å slette dine personopplysninger, vil vi besvare din forespørsel innen 30 dager etter at vi mottok din henvendelse.

Du kan be om å få dine personopplysninger slettet ved å sende en epost til post@way.no. Se for øvrig punkt 7 under, med utfyllende informasjon om dine rettigheter.

Vi har etablert rutiner og tiltak på ulike nivåer for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende lovverk. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet og rutiner for å verifisere innsyns- og rettingsforespørsler. Nærmere opplysninger om disse risikovurderingene og sikkerhetstiltakene kan fås ved henvendelse til oss.

5. Hvor personopplysninger behandles

Way vil som hovedregel behandle dine personopplysninger i Norge.

Way kan imidlertid bruke databehandlere med tilhørighet i land innenfor EØS (Belgia og Tyskland). Dette vil særlig gjelde for bruken av Way elevapp og backoffice-system.

Der Way eventuelt bruker databehandlere eller andre behandlingsansvarlige utenfor EØS (“tredjeland”), vil enhver overførsel av personopplysninger til slike tredjeland være regulert av nødvendige bestemmelser, slik som EUs standard personvernbestemmelser for overføring av personopplysninger til tredjeland, eller andre juridisk bindende instrumenter mellom offentlige myndigheter og personer/foretak/organisasjoner.

6. Regler for deling av personlige opplysninger

Med unntak av formålene som er nevnt over, vil Way ikke oppgi dine personopplysninger til noen tilsluttede tredjeparter med mindre vi har fått ditt frivillige, spesifikke, informerte og utvetydige samtykke, eller

 1. Vi er nødt til å dele dine personopplysninger for å kunne gi deg tilgang til våre Tjenester, eller
 2. Vi er nødt til å dele dine personopplysninger på grunn av rettslige forpliktelser (f.eks. din opplæring og førerkortattest til Statens vegvesen), eller
 3. Der det er nødvendig for å kunne forsvare oss mot krav eller andre juridiske prosedyrer, eller
 4. Vi har en berettiget interesse i å dele slike personopplysninger og denne interessen ikke overskrider ditt behov for et trygt personvern.
Tilsluttede tredjeparter er selskaper og eventuelle fysiske personer som Way bruker for å levere sine Tjenester. Way har inngått bindende avtaler, herunder databehandleravtaler hvis nødvendig, med slike tredjeparter, som også skal sørge for at ditt personvern er trygt ivaretatt gjennom deres egne sikkerhetsmekanismer. I alle tilfeller vil Way sørge for at mottakerne av dine personopplysninger gir deg de samme rettighetene som de som er oppgitt i denne erklæringen. Dette inkluderer retten til tilgang og retten til sletting av dine personopplysninger, ref. punkt 7 nedenfor.

Blant våre leverandører og samarbeidspartnere, bruker vi TABS, som er trafikkskolenes administrasjons- og bookingsystem. Vi bruker også ProISP, som er leverandør av webhotell, domener, virtuelle servere (VPS) og SSL-sertifikat. Videre bruker vi Google Firebase Authentication ved registrering og bruk av appen vår og Stripe ved betaling via appen vår.

Du kan når som helst ta kontakt med oss dersom du ønsker ytterligere informasjon om hvem vi deler dine personopplysninger med.

7. Dine rettigheter

Rett til tilgang, rett til endring, rett til begrensning og rett til sletting av dine personopplysninger

Ved din forespørsel vil Way vurdere din rett til tilgang til alle personopplysninger som Way har lagret om deg. Unntak kan foreligger dersom Way forhindres etter loven å gi deg slik tilgang.

Hvis noen personopplysninger viser seg å være feil, mangelfulle, udaterte eller unødvendige, har du rett til å be om at opplysningene rettes eller fjernes.

Der du eventuelt opplever direkte markedsføring fra oss, kan du også protestere mot behandlingen. I slikt tilfelle vil vi ta en nærmere vurdering på hvorvidt vi kan begrense behandlingen. Du kan også ha rett til å kreve begrensning i behandling i enkelte andre tilfeller.

Rett til å trekke ditt samtykke tilbake

Der du har gitt oss ditt samtykke for å behandle dine personopplysninger, vil du til enhver tid kunne be oss om å trekke slikt samtykke tilbake, med den følge at dine personopplysninger slettes. Men som nevnt vil vi i noen tilfeller være lovpålagt å fortsette med behandlingen.

Rett til oversending av personopplysninger (dataportabilitet)

Du har rett til å hente ut de personopplysningene som du har oppgitt til Way i et format som er strukturert, vanlig brukt og kan leses av en datamaskin. Du har videre rett til å få overført disse personopplysningene til en annen behandlingsansvarlig.

Rett til å klage til tilsynsmyndigheter

Du har rett til å klage til gjeldende tilsynsmyndighet (Datatilsynet) hvis du mener at behandlingen av dine personopplysninger er i konflikt med dine rettigheter.

Kontaktinformasjon

Ved eventuelle spørsmål angående de oppgitte rettighetene eller denne personvernerklæringen for øvrig, vennligst ta kontakt ved å sende en epost til post@way.no

8. Endringer

Way forbeholder seg retten til å endre eller oppheve denne personvernerklæringen når som helst. Det vil bli publisert en ny personvernerklæring på vår nettside og du vil bli informert om den ved e-post eller på andre synlige måter, dersom endringene er betydelige for måten dine personopplysninger behandles på.