Brukervilkår

Vilkår for bruk av tjenester

Way AS, org. nr. 915 629 377, Nordre gate 11, 7011 Trondheim (“ Leverandøren” eller «vi» eller «Way«)

og

deg som bruker våre tjenester (“Kunden” eller «Brukeren«)

Leverandøren og Kunden er samlet benevnt “Partene”.

1. Brukervilkår

Disse vilkårene for bruk gjelder for Leverandørens tjenester, herunder kjøretimer i bil, timer i kjøresimulator, nettsted www.way.no og mobilapplikasjonen ("Tjenester").

Ved å ta i bruk våre Tjenester, godtar du at du vil bruke disse i tråd med aktuelle lover og regler som gjelder i Norge og i tråd med disse vilkårene («Brukervilkårene»).

Nærmere om Kjøresimulatoren:

Leverandøren har utviklet en kjøresimulatorer til bruk innenfor privatmarkedet i forbindelse med trafikkopplæring og øvelseskjøring ("Kjøresimulatoren"). Ved inngåelse av denne avtalen vil Kunden få tilgang til Leverandørens Kjøresimulator på betjente- og ubetjente lokasjoner på de vilkår som fremgår av avtalen. Kjøresimulatoren har en rekke ulike programmer som skal simulere virkelige trafikksituasjoner, og som kan velges av Kunden ved den konkrete bruk av tjenesten. Kjøresimulatoren skal ved begynnelsen av Kundens bruk være i en slik stand at den er egnet for det tiltenkte formål og slik at Kunden på en effektiv måte kan gjennomføre den planlagte trafikkopplæringen.

2. Lokasjoner

Leverandøren har utviklet og driver betjente og/eller ubetjente lokasjoner for Kundens bruk av Kjøresimulatoren. Kunden vil få anledning til å reservere tid i Kjøresimulatoren på alle de lokasjoner Leverandøren til enhver tid har satt opp, samt reservere tid for kjøretimer i bil. Alle Lokasjoner er røykfrie.

3. Bestilling og avbestilling

Kunden må reservere tid for bruk av Kjøresimulatoren og for bestilling av kjøretimer i bil for å være sikret plass på det ønskede tidspunkt. Timereservasjon må skje på Leverandørens utviklede mobilapplikasjon ("App"), direkte på betjente sentre eller etter annen avtale med Leverandøren. Hver reserverte time gir tilgang til Kjøresimulatoren i 30 minutter. Hver kjøretime i bil varer 45 minutter. Bestilte timer kan kun brukes av Kunden og kan ikke overlates til tredjeperson(er). Avbestilling må skje senest kl 12:00 to virkedager før ordinære timer i bil og simulator, og kl 12:00 fire virkedager før obligatoriske timer. Ved avbestilling etter fristen må timen betales i sin helhet. Ved fravær grunnet sykdom må det fremvises legeerklæring innen 14 dager for å få gyldig fravær.

4. Dokumentasjon

Leverandøren vil ha rett til å levere, og Kunden aksepterer å motta en elektronisk kvittering i App for sin bruk av Kjøresimulatoren, som vil vise tidsbruk og type program Kunden har benyttet, samt annen relevant informasjon som måtte være påkrevd i forbindelse med Kundens oppkjøring til førerkort. Tilsvarende gjelder også for timer kjørt i bil. Leverandøren kan også gi Kunden kvittering på andre måter som bestemmes av Leverandøren.

5. Offentlige krav

Leverandøren vil levere Tjenestene i tråd med de til enhver tids gjeldende lover og forskrifter, samt innhente og opprettholde de tillatelser som måtte være nødvendige for levering av Tjenestene.

6. Forsikring

Leverandøren vil holde alminnelige forsikringer for levering av Tjenestene.

7. Kundenes forpliktelser

Kunden skal benytte Kjøresimulatoren og biler på en aktsom og forsvarlig måte, og skal behandle Leverandørens utstyr på en varsom måte, herunder skal det ikke opptres på en måte som medfører risiko for skade på eller tap av Kjøresimulatoren eller Leverandørens utstyr for øvrig. Skade eller tap som oppstår som følge av Kundens handlinger eller unnlatelser, kan være erstatningsbetingende i henhold til punkt 10 nedenfor.

Ved bruk av nettstedet og App, er du som Bruker forpliktet til å godta følgende vilkår:

(i)

All tekst og alle bilder og andre medier som er tilgjengelige på nettstedet og i App tilhører Way og vil kunne være kopibeskyttet av sine respektive rettighetshavere, og kan ikke benyttes under noen omstendigheter uten skriftlig tillatelse med mindre annet fremgår uttrykkelig.

(ii)

Det er ikke lov til å overvåke, innsamle og bruke informasjon fra nettstedet og App, på en måte som vil gi inntrykk for at du og dine tjenester assosieres med Way og dets Tjenester.

(iii)

Du kan ikke videreselge informasjon fra Way eller på annen måte utnytte denne til andre formål enn hva som fremgår av disse Brukervilkårene uten skriftlig samtykke fra Way.

(iv)

Det er ikke tillatt å forsøke å ”hacke” eller teste sikkerheten eller konfigureringen på nettstedet eller App.

(v)

Du aksepterer at det kan være forstyrrelser i plattformens funksjonalitet som fører til at hele eller deler av nettstedet eller App er utilgjengelig i perioder. Du aksepterer videre at dette kan være resultat av hendelser både innenfor og utenfor vår kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, oppdateringer eller teknisk vedlikehold.

Du godtar også at brudd på disse Brukervilkårene kan resultere i at du sperres ute fra nettstedet og App.

8. Trafikk til Leverandørens lokasjon

Kunden vil få tilgang til alle Leverandørens lokasjoner for gjennomføring av bestilte timer, som angitt i punkt 2. og 3. Kunden skal ikke benytte sin tilgang til å slippe inn andre personer på lokasjonen, med mindre det gjelder personer som er i følge med Kunden og som i tilfelle skal vente i venteareal på Kundens gjennomføring av bestilt tid. Ingen andre enn Kunden skal befinne seg i eller ved Kjøresimulatoren.

9. Opplæring

Kunden vil få og skal gjennomføre obligatorisk instruksjon for bruk av Kjøresimulatoren forut for eller i forbindelse med gjennomføringen av første time. Kunden skal aktsomt følge med på slik opplæring og kun benytte Kjøresimulatoren i overensstemmelse med opplæringen.

10. Gjennomføring av kjøremoduler

Ved bruk av og opphold i Kjøresimulatoren gjelder følgende:

(i)

Det er kun tillatt å være én person i Kjøresimulatoren til enhver tid. (med mindre annet avtales).

(ii)

Det er ikke tillatt å nyte mat eller drikke i Kjøresimulatoren.

(iii)

Det er ikke tillatt å benytte mobiltelefon under gjennomføringen av kjøremoduler i Kjøresimulatoren, eller annet utstyr som medfører at Kunden ikke har sin fulle oppmerksomhet på gjennomføring av kjøremodulen.

(iv)

Det er ikke tillatt å bruke eller oppholde seg i Kjøresimulatoren dersom Kunden er påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel.

(v)

For øvrig skal reglene i vegtrafikkloven og forskrifter gitt i medhold av vegtrafikkloven følges også ved bruk av Kjøresimulatoren.

Dersom ovenfor nevnte retningslinjer ikke blir overholdt, risikerer Kunden at kjøretimen ikke blir godkjent og registrert. Ved skade eller tap på Kjøresimulatoren som følge av manglende overholdelse av retningslinjene, vil Kunden også risikere å bli erstatningsansvarlig i henhold til punkt 16 nedenfor.

11. Teknisk vedlikehold

Leverandøren vil til enhver tid gjøre alt den kan for å sikre at du får stabil tilgang til nettstedet og App. Leverandøren kan imidlertid ikke gi noen form for garanti for at enkelte typer vedlikehold i kortere eller lengre tidsrom av midlertidig varighet, vil kunne medføre opphør eller driftsavbrudd i, eller begrenset tilgang til nettstedet og App., Leverandøren vil gjøre sitt beste for å begrense konsekvensene av slikt planlagt vedlikehold.

Dersom du opplever problemer med bruk av nettstedet og App ber vi om at du sender oss et varsel på post@way.com.

12. Reklamasjon

Dersom det er noen mangler eller feil ved Kjøresimulatoren eller Tjenestene for øvrig, plikter Kunden å gi melding om dette til Leverandøren så snart som mulig og senest innen 12 timer etter at mangelen eller feilen ble oppdaget, samt angi hvorvidt Kunden krever noen betaling tilbake, eller om det gjøres gjeldende eventuelle andre misligholdsbeføyelser mot Leverandøren ("Reklamasjon"). Dersom Reklamasjon ikke skjer som angitt i denne bestemmelsen kan Kunden ikke gjøre gjeldende mangelsinnsigelser.

13. Priser og betaling

De til enhver tid gjeldende priser og betalingsvilkår for bruk av Kjøresimulatoren og kjøretimer i bil fremgår av Leverandørens nettside, App og/eller ved oppslag på Leverandørens lokasjoner. Betaling for slik bruk skjer direkte i Leverandørens App eller med faktura. Dersom Kunden ikke betaler i henhold til Leverandørens betalingsvilkår, har Leverandøren rett til å nekte Kunden å benytte Kjøresimulatoren og kjøretimer i bil inntil slik betaling skjer, dersom ikke annet avtales mellom partene.

Ved for sen betaling vil forsinkelsesrenter påløpe i henhold til forsinkelsesrenteloven.

14. Force Majeure

Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon, utenfor Leverandørens kontroll, som innebærer at Leverandøren ikke kan levere Tjenestene, skal Kunden varsles om dette så raskt som mulig. Kunden aksepterer at slik varsling kan skje via App. Leverandøren vil så lenge force majeure-sitasjonen foreligger ikke være forpliktet til å levere Tjenestene, og Kunden vil tilsvarende ikke bli belastet for bestilte timer. Leverandøren kan ikke holdes erstatningsansvarlig iht. punkt 15 under, for et eventuelt tap hos Kunden som følge av at Leverandøren er forhindret fra å levere Tjenestene i tilfelle force majeure.

15. Leverandørens erstatningsansvar

Dersom Leverandøren misligholder sine forpliktelser etter avtalen, eller annet erstatningsansvar overfor Kunden foreligger, skal Leverandøren dekke Kundens direkte økonomiske tap i tråd med de alminnelige vilkårene for erstatning.

Du som bruker nettstedet og App aksepterer at tilgangen tilbys vederlagsfritt. Leverandøren er dermed ikke ansvarlig overfor deg eller andre, for tap eller skade av hvilken som helst art, som kan oppstå som følge av uautorisert bruk av nettstedet og App eller på grunn av at tilgangen til nettstedet og App til tider kan være noe begrenset (f.eks. i forbindelse med oppdateringer, teknisk vedlikehold eller tekniske feil utenfor vår kontroll).

16. Kundens erstatningsansvar

Dersom Kunden ved uaktsomhet forårsaker skade på eller tap av Kjøresimulatoren eller Leverandørens utstyr for øvrig skal Kunden dekke Leverandørens økonomiske tap i tråd med de alminnelige vilkårene for erstatning.

17. Immaterielle rettigheter

Alt innhold på Leverandørens nettsted og App, inkludert varemerket Way, er Leverandørens eiendom og beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, tekster, datakode, bilder/grafikk, design og layout, samt annet innhold på nettsted og App, under enhver omstendighet ikke kan kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Leverandøren.

18. Endring av Brukervilkår

Leverandøren forbeholder seg retten til å endre disse Brukervilkårene. Leverandøren vil i så fall varsle om planlagte endringer i god tid før endringene trår i kraft, enten på sitt nettsted og/eller i App.

Ved endringer som i vesentlig grad er til ulempe for Kunden sammenlignet med gjeldende Brukervilkår, har Kunden rett til å si opp avtalen etter at endringene har trådt i kraft.

19. Personvern

Leverandøren behandler personopplysninger om deg, for å kunne levere deg Tjenestene. For å utvikle Tjenestene og gi deg mest mulig relevant opplæring, vil vi også kunne samle inn informasjon om hvordan du bruker Tjenestene. Dette omfatter blant annet utsendelse av markedsundersøkelser. Du kan lese mer om hvilke personopplysninger vi samler inn og hvordan vi behandler disse i vår personvernerklæring som er tilgjengelig i Appen og på våre nettsider [ Informasjonskapsler ]. Du oppfordres også til å lese hvordan vi bruker informasjonskapsler [ Personvernerklæring ].

Leverandørens behandling av personopplysninger vil til enhver tid være i samsvar med den gjeldende personvernlovgivningen i Norge.

Nærmere om innsamling av data fra Kjøresimulatoren:
Som en del av Kjøresimulatoren vil Leverandøren, for opplæringsformål, registrere og monitorere, herunder filme, Kunden inne i Kjøresimulatoren for å analysere Kundens opptreden og reaksjoner i ulike trafikksituasjoner. Disse dataene vil bli brukt både for personlig tilbakemelding og tilpasning av kjøreøvelsene.

20. Angrerett

Ved kjøp av timer i Kjøresimulatoren eller bil i App eller gjennom andre digitale kanaler, har Kunden ordinær angrerett i tråd med angrerettloven. Det vil si at Kunden kan gå fra avtalen innen 14 dager etter bestillingen.

Har Kunden uttrykkelig bedt om og fått tilgang til Kjøresimulatoren eller kjøretimer i bil før fristen løper ut, gjelder det ingen angrerett ettersom tjenestene er levert (se angrerettloven § 22, c). Ved å ta i bruk Kjøresimulatoren innen utløpet av angrefristen, anses Kunden for å ha uttrykkelig bedt om tilgang til den.

Dersom Kunden ønsker å benytte seg av angreretten, ber vi om å ta kontakt med Leverandøren ved å bruke følgende skjema, som sendes til post@way.no: Skjema

21. Lovvalg og verneting

Disse Brukervilkårene, herunder de rettigheter og plikter som følger av denne, reguleres i sin helhet av norsk rett. Dersom det oppstår tvist mellom Partene om fortolkning eller rettsvirkning av Brukervilkårene, skal tvisten først søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom tvisten ikke blir løst ved forhandlinger, kan hver av Partene kreve tvisten avgjort med endelig virkning ved de ordinære domstoler. Sør-Trøndelag tingrett (Trondheim) vedtas som verneting.