Vilkår for bruk av trafikksimulator

Ved aksept av disse vilkårene er en bindende avtale inngått av og mellom Way AS, org. nr. 915 629 377, Nordre gate 11, 7011 Trondheim (“Leverandøren”) og kunden (“Kunden”) om Kundens bruk av Leverandørens selvbetjente trafikksimulator.

Leverandøren og Kunden er samlet benevnt “Partene”.

2. Bakgrunn

Leverandøren har utviklet trafikksimulatorer til bruk for proff- og privatmarkedet i forbindelse med trafikkopplæring og øvelseskjøring ("Tjenesten" og/eller "Trafikksimulatoren"). Ved inngåelse av denne avtalen vil Kunden få tilgang til Leverandøren Trafikksimulator i betjente- og ubetjente trafikksentre på de vilkår som fremgår av avtalen.

3.1 Trafikksimulatoren

Trafikksimulatoren har en rekke ulike programmer som skal simulere ulike virkelige trafikksituasjoner, herunder [eventuell utfylling], og som kan velges av Kunden ved den konkrete bruk av tjenesten. Trafikksimulatoren skal ved begynnelsen av Kundens bruk være i en slik stand at den er egnet for det tiltenkte formål og slik at Kunden på en effektiv måte kan gjennomføre den planlagte trafikkopplæringen innenfor bestilt tid.

3.2 Trafikksentre

Leverandøren har utviklet og driver betjente og/eller ubetjente trafikksentre for Kundens bruk av Trafikksimulatoren. Kunden vil få anledning til å reservere tid i Trafikksimulatoren på alle de trafikksentre Leverandøren til enhver tid har satt opp. Alle Trafikksentrene er røykfri.

3.3 Bestilling og avbestilling

Kunden må reservere tid for bruk av Tjenesten for å være sikret tilgang til denne på det ønskede tidspunkt. Timereservasjon må skje på Leverandørens utviklede mobilapplikasjon ("App") eller direkte på betjente sentre. Hver reserverte time gir tilgang til Trafikksimulatoren i 30 minutter. Bestilte timer kan kun brukes av Kunden og ikke overlates til tredjeperson(er). Avbestilling må skje senest kl 12:00 virkedagen før ordinære timer i bil og simulator og kl 12:00 tre virkedager før obligatoriske timer. En ubrukt, men ikke avbestilt time, vil bli belastet Kunden fullt ut med mindre timen benyttes av andre kunder.

3.4 Dokumentasjon

Leverandøren vil levere og Kunden aksepterer å motta en elektronisk kvittering i App for sin bruk av Tjenesten, som vil vise tidsbruk og type program Kunden har benyttet, og annen relevant informasjon som måtte være påkrevd i forbindelse med Kundens oppkjøring til førerkort.

4. Offentlige krav

Leverandøren vil levere Tjenesten i tråd med de til enhver tids gjeldende lover og forskrifter, samt innhente og opprettholde de tillatelser som måtte være nødvendige for leveringen av Tjenesten.

5. Forsikring

Leverandøren vil holde alminnelige forsikringer for levering av Tjenesten.

6.1 Kundens forpliktelser

Kunden skal benytte Tjenesten på en aktsom og forsvarlig måte, og skal behandle Leverandørens utstyr på en varsom måte, herunder skal det ikke opptres på en måte som medfører risiko for skade på eller tap av Trafikksimulatoren eller Leverandørens utstyr for øvrig.

6.2 Trafikk til Leverandørens trafikksenter

Kunden vil få tilgang til alle Leverandørens trafikksenter for gjennomføring av bestilte timer, som angitt i punkt 3.2 og 3.3. Kunden skal ikke benytte sin tilgang til å slippe inn andre personer i trafikksenteret, med mindre det gjelder personer som er i følge med Kunden og som i tilfelle skal vente i venteareal på Kundens gjennomføring av bestilt tid. Ingen andre enn Kunden skal befinne seg i eller ved Trafikksimulatoren.

6.3 Opplæring

Kunden vil få og skal gjennomføre obligatorisk instruksjon for bruk av Trafikksimulatoren forut for eller i forbindelse med gjennomføringen av første time. Kunden skal aktsomt følge med på slik opplæring og benytte Trafikksimulatoren i overensstemmelse med opplæringen.

6.4 Gjennomføring av kjøremoduler

Ved bruk av og opphold i Trafikksimulatoren gjelder følgende:

i)

Det er kun tillatt å være én person i Trafikksimulatoren til enhver tid.

ii)

Det er ikke tillatt å nyte mat eller drikke i Trafikksimulatoren.

iii)

Det er ikke tillatt å benytte mobiltelefon under gjennomføringen av kjøremoduler i Trafikksimulatoren, eller annet utstyr som medfører at Kunden ikke har sin fulle oppmerksomhet på gjennomføring av kjøremodulen.

iv)

Det er ikke tillatt å bruke eller oppholde seg i Trafikksimulatoren dersom Kunden er påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel.

v)

For øvrig skal reglene i vegtrafikkloven og forskrifter gitt i medhold av vegtrafikkloven følges også ved bruk av Trafikksimulatoren.

7. Reklamasjon

Dersom det er noen mangler eller feil ved Trafikksimulatoren eller Tjenesten for øvrig plikter Kunden å gi melding om dette til Leverandøren så snart som mulig og senest innen 12 timer etter at mangelen eller feilen ble oppdaget, samt angi hvorvidt Kunden krever noen betaling tilbake, eller om det gjøres gjeldende eventuelle andre misligholdsbeføyelser mot Leverandøren ("Reklamasjon"). Dersom Reklamasjon ikke skjer som angitt i denne bestemmelsen kan Kunden ikke gjøre gjeldende mangelsinnsigelser.

8. Priser og betaling

De til enhver tids gjeldende priser for bruk av Tjenesten fremgår av Leverandørens nettside og/eller ved oppslag på Leverandørens trafikksentre. Betaling for bruk av Tjenesten skjer direkte i Leverandørens App eller med faktura.

9. Force Majeure

Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon, utenfor Leverandørens kontroll, som innebærer at Leverandøren ikke kan levere Tjenesten, skal Kunden varsles om dette så raskt som mulig. Kunden aksepterer å motta slik varsling i App. Kunden vil ikke bli belastet for bestilte timer så lenge force majeure-situasjonen foreligger.

10. Leverandørens erstatningsansvar

Dersom Leverandøren misligholder sine forpliktelser etter avtalen, eller annet erstatningsansvar overfor Kunden foreligger, skal Leverandøren dekke Kundens direkte økonomiske tap i tråd med de alminnelige vilkårene for erstatning.

11. Kundens erstatningsansvar

Dersom Kunden ved uaktsomhet forårsaker skade på eller tap av Trafikksimulatoren eller Leverandørens utstyr for øvrig skal Kunden dekke Leverandørens økonomiske tap i tråd med de alminnelige vilkårene for erstatning.

12. Endring av vilkår

Leverandøren forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene.

13. Innsamling av data

Som en del av Tjenesten vil Leverandøren, for opplæringsformål, registrere og monitorere, herunder filme, Kunden inne i Trafikksimulatoren for å analysere Kundens opptreden og reaksjoner i ulike trafikale situasjoner. Disse dataene vil bli brukt både for personlig tilbakemelding og tilpasning av kjøreøvelsene. Ved bruk av Tjenesten samtykker Kunden til at Leverandøren kan innhente, anvende og oppbevare data om Kundens bruk av Tjenesten, samt dele slik data med tredjepart, likevel slik at de innsamlede data skal være anonymisert og ikke inneholde personopplysninger. Kunden vil få anledning til en nærmere gjennomgang av opptak for læringsformål og samtykker til at Leverandøren kan oppbevare opptak for det angitte formål. Leverandøren skal slette slike opptak senest innen 7 dager etter at opptakene er gjort.

14. Personvern

Ved inngåelse av denne avtalen samtykker Kunden til at Leverandøren (i) kan innhente, anvende og oppbevare personopplysninger i forbindelse med gjennomføring av avtalen, og (ii) overføre personopplysninger til en ekstern databehandler i og/eller utenfor EU/EØS i forbindelse med lagring av personopplysningene. Leverandørens anvendelse, overføring og lagring av personopplysninger skal til enhver tid være i samsvar med den gjeldende personvernlovgivningen i Norge (og andre land dersom relevant).

15. Lovvalg og verneting

Denne avtalen, og Partenes rettigheter og plikter herunder, reguleres i sin helhet av norsk rett. Dersom det oppstår tvist mellom Partene om fortolkning eller rettsvirkning av avtalen, skal tvisten først søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger, kan hver av partene kreve tvisten avgjort med endelig virkning ved de ordinære domstoler. Sør-Trøndelag tingrett (Trondheim) vedtas som verneting.